.:: NEWS UPDATE ::.รับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2556


*** รับใบสมัคร ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล ***รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเยี่ยมวิทยาลัย


วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ วิทยาเขตราษีไศล ได้รับเกียรติจาก นายอกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเพื่อทำการจัดตั้ง
เป็นสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งได้รับการต้อนรับจาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอราษีไศล และอำเภอใกล้เคียง คุณผ่องศรี แซ่จึง
นายก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน ครู และนักเรียนนักศึกษา เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555

อิทธิพล อัตชู : รายงาน/ภาพพิธีมอบใบประกาศ ประจำปีการศึกษา 2554


วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้จัดพิธีมอบใบประกาศประจำปีการศึกษา 2554 โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายอกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เป็นประธานมอบใบประกาศให้แก่นักศึกษา วิทยาเขตราษีไศล มีนักศึกษาระดับ ปวช.เข้ารับใบประกาศครั้งนี้ 45 คน เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555

อิทธิพล อัตชู : รายงาน/ภาพGoodbye Senior ประจำปีการศึกษา 2554


วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ วิทยาเขตราษีไศล ได้จัดงานกิจกรรม "Goodbye Senior" ประจำปีการศึกษา 2554 โดยได้รับเกียรติจากคุณแม่ผ่องศรี แซ่จึง
เป็นประธานในพิธี วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้คือ เพื่อบายศรีสู่ขวัญให้กับนักศึกษา ชั้น ปวช.3 ที่จะสำเร้จการศึกษาในปีการศึกษา 2554 และเป็นกิจกรรม
ที่รุ่นน้องจัดขึ้นให้รุ่นพี่เพื่ออำลาในการสำเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555

ปรมินทร์ ขวัญนอน : รายงาน/ภาพกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2554


วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ วิทยาเขตราษีไศล ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2554 เพื่อวัตถุประสงค์สร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง
และเพื่อต้านยาเสพติด การแข่งขันบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน โดยสีที่ชนะเลศคือสีชมพู เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555

ปรมินทร์ ขวัญนอน : รายงาน/ภาพมอบเครื่องดนตรี


นางผ่องศรี แซ่จึง อดีตสมาชิกวุฒิสภา นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ และนายหยาด พลตรี รอง ผอ.วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ได้มอบเครื่องดนตรีให้กับนักศึกษา วิทยาเขตราษีไศลเพื่อใช้เล่นในกิจกรรมต่างๆ ณ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ วิทยาเขตราษีไศล
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555

จักรพงษ์ พิมพลีชัย : รายงาน/ภาพประชุมประกาศจัดตั้ง"วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล"


คุณแม่ผ่องศรี แช่จึง เป็นประธานในการประชุมผู้นำชุมชน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา และคณะครู เรื่องการประกาศจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคราษีไศล
ณ ห้องประชุมภูไศล โรงเรียนราษีไศล อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555

ศักดิ์ชัย สิมชมภู : รายงาน/ภาพรับทุนการศึกษา


นายไตรรัตน์ สีม่วง นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 แผนกช่างยนต์ และ นายธีระพงษ์ หาดคำ นักศึกษาระดับชั้น ปวข.1 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับทุนการศึกษา
เรียนดีจากคุณแม่ผ่องศรี แซ่จึง ทุนละ 500 บาท นำความปลื้มปิติยินดีแก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมภูไศล ร.ร.ราษีไศล อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555

อมรรัตน์ โสรเนตร : รายงาน/ภาพกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม


นักศึกษาระดับ ปวช. ปีที่1 ได้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2554 ณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
ระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 - 11 กุมภาพันธ์ 2555

จักรพงษ์ พิมพลีชัย : รายงาน/ภาพกิจกรรมบริจาคโลหิต


สภากาชาดเคลื่อนที่จังหวัดศรีสะเกษได้เข้ามารับบริจาคเลือด ณ ที่ว่าการอำเภอราษีไศล เพื่อขอบริจาคเลือด โดยครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในการบริจาคเลือด
ของนักศึกษาระดับ ปวช. ได้ร่วมบริจาคเลือเพื่อสร้างกุศลในครั้งนี้ ณ หอประชุมเอนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอราษีไศล เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555

จักรพงษ์ พิมพลีชัย : รายงาน/ภาพบริษัทแคนนอนแนะแนวการฝึกงาน


บริษัทแคนนอน ไฮ-เทค ประเทศไทยจำกัด ได้เข้าแนะแนวการฝึกงานประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อเป็นแนวทางในการฝึกงานให้กับนักศึกษาระดับ ปวช.2 และ ปวช.3 ในการฝึกงานในสถานประกอบการ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555

กมล จันทร์ดวงศรี : รายงาน/ภาพโครงการแนะแนวการศึกษาต่อ


คณะครูและนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ วิทยาเขตราษีไศล ได้ออกแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ระดับ ปวช. ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาในเขต
อำเภอราษีไศล และอำเภอใกล้เคียง ตั้งแต่เดือนมกราคม เป็นต้นไป

อมรรัตน์ โสรเนตร : รายงาน/ภาพผอ.พบปะคณะครู วิทยาเขตราษีไศล


นายอักษรศิลป์ แก้มมหาวงศ์ ผอ.วิทยาลัยเทคนิศรีสะเกษ นายเทอดศักดิ์ สรรพศรี รอง ผอ. ฝ่ายวิชาการ นายหยาด พลตรี รอง ผอ. ฝ่ายทรัพยากร ได้พบปะคณะครู
วิทยาเขตราษีไศล เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2555

อิทธิพล อัตชู : รายงาน/ภาพประชุมผู้ปกครอง


นายอักษรศิลป์ แก้มมหาวงศ์ ผอ.วิทยาลัยเทคนิศรีสะเกษ นายเทอดศักดิ์ สรรพศรี รอง ผอ. ฝ่ายวิชาการ นายหยาด พลตรี รอง ผอ. ฝ่ายทรัพยากร และคณะครู
วิทยาเขตราษีไศล ได้ร่วมประชุมนักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครอง เพื่อทำความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน และแก้ไขปัญหานักศึกษาในกลุ่มเสี่ยง
โดยการประชุมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2555

อิทธิพล อัตชู : รายงาน/ภาพกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ


คณะพี่เลี้ยงลูกเสือจากวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้ทำการฝึกสอนวิชาการลูกเสือให้แก่กองลูกเสือวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ วิทยาเขตราษีไศล
บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2554

กมล จันทร์ดวงศรี : รายงาน/ภาพ