กระบวนการดำเนินงานประกันคุณภาพ RASI


งานประกันคุณภาพ=งานประจำที่ทำเป็นปกติ:ไม่ใช่ภาระงานใหม่ที่เพิ่มขึ้น

_________________________________________

RASI-1 :ด้านความตระหนัก (Awareness) ความมุ่งมั่นหรือให้ความสำคัญในการดำเนินงานของสถานศึกษาต่อตัวบ่งชี้ที่จะนำไปสู่การบรรลุตามข้อกำหนดในมาตรฐาน ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติงานประจำปี แผนงาน/โครงการ แผนการจัดการเรียนรู้ ฯลฯ เช่น การจัดประชุมสร้างความเข้าใจ การวางแผนร่วมกัน มีคำสั่งมอบหมายงาน มีโครงการในแผนปฏิบัติงาน ร่วมกันจัดทำแผนพัฒนา

RASI-2 :ด้านความพยายาม (Attempt) ดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ สถานศึกษาได้ปฏิบัติให้เกิดผลตามความคาดหวังโดยจัดทำเป็นโครงการหรือกิจกรรม เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติและสอดคล้องกับ RASI-1 เช่น ดำเนินโครงการ/กิจกรรม/งานสู่การปฏิบัติ มีการประชุม ฝึกอบรม ฝึกงาน บริการชุมชน กิจกรรมการเรียนการสอน ฝึกทักษะ

RASI-3 :ด้านผลสัมฤทธิ์ (Achievement) ความสำเร็จ หรือผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่กำหนดไว้ผลการประเมินงานตามตัวบ่งชี้ในมาตรฐานการอาชีวศึกษาเช่น สถานศึกษาได้ดำเนินการตามโครงการหรือกิจกรรมที่กำหนดไว้ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในระดับใด เช่น จำนวน... ร้อยละ... ระดับ... มีผลการประเมินโครงการ ผลการปฏิบัติงาน เป็นเอกสารเชิงวิจัยที่สอดคล้องกับ RASI-1 และ RASI-2

_________________________________________

การประกันคุณภาพ:บุคลากรทุกคนต้องมีส่วนร่วม

การประกันคุณภาพ:ทุกตัวบ่งชี้ต้องทำต่อเนื่องทุกภาคเรียนตามกระบวนการ P-D-C-A

การประกันคุณภาพภายในยึดหลัก 4 เรื่อง
ต้องผสมผสาน – ไม่ว่าจะเป็นคนในหรือคนนอก
ต้องทำต่อเนื่อง – ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรคนใด
ต้องประเมินเพื่อพัฒนา – ไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไร
ต้องเห็นผู้เรียนเป็นสำคัญ – ไม่ว่าจะจัดกิจกรรมอะไร
...................................................................................................
หัวใจสำคัญของการประกันคุณภาพ
การปฏิบัติและร่องรอยหลักฐาน
แสดงพัฒนาการของสถานศึกษา
จากผลการประเมินในรอบแรก
...................................................................................................
คุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย
คุณภาพผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา
คุณภาพการบริการ
คุณภาพการบริหาร
..................................................................................................
คุณภาพผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา ประกอบด้วย
คุณภาพการเป็นคนดี เก่ง มีความสุข
คุณภาพการเป็นคนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น
คุณภาพในการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม
.................................................................................................
คุณภาพการบริการ
คุณภาพการบริการของผู้บริหาร
คุณภาพการบริการของครู
คุณภาพการบริการของบุคลากรฝ่ายสนับสนุน
.................................................................................................
คุณภาพการบริการ
คุณภาพการบริหารของผู้บริหาร
คุณภาพการบริหารของครู
คุณภาพการบริหารของบุคลากรสนับสนุน
....................................................................................................
แนวทางการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน
1. การควบคุมคุณภาพ
-สถานศึกษาใช้ 6 มาตรฐาน 34 ตัวชี้ เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
-สถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี พัฒนาระบบ
-สารสนเทศ เตรียมความพร้อมของบุคลากร
2. การตรวจสอบคุณภาพ
-ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
-แสดงผลการตรวจสอบด้วย SAR
-สถานศึกษาส่ง SAR ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม ของทุกปี
-สถานศึกษาดำเนินการตรวจสอบผลการดำเนินโครงการ กิจกรรม
3. การประเมินคุณภาพ
-อศจ. ประสานงาน ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค ประเมินภายใน และต้องเสร็จสิ้นภายใน 30 กันยายน ของทุกปี
-สถานศึกษาได้รับการประเมินโดยต้นสังกัดอย่างน้อย 2 ปี ต่อ 1 ครั้ง
-ผู้ตรวจประเมิน รายงานผลให้ สมอ. และ ศสส. ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่การประเมินเสร็จสิ้น
.....................................................................................................
การประเมินผลภายใน (Internal Evaluation)
-หมายถึง กระบวนการประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่กระทำโดยบุคลากรในหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ช่วยในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
...................................................................................................
วัตถุประสงค์ของการประเมิน
-ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
-กระตุ้นให้กำลังและให้คำแนะนำในด้านต่างๆ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
-ให้คำแนะนำสถานศึกษาในการพัฒนาองค์กร ปรับการบริหารจัดการและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน
-ให้หน่วยงานต้นสังกัดใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนปรับปรุง
-เตรียมความพร้อมรับการประเมินจาก สมศ.
...................................................................................................
ปัญหาที่คาดว่าต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
1. บุคลากรไม่ตระหนัก ไม่เข้าใจ ขาดความร่วมมือของบุคลากร บุคลากรไม่ให้ความสนใจ และไม่ให้ความร่วมมือ
2. ขาดความจริงจังจากฝ่ายบริหาร รวมทั้งขาดการสนับสนุนจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
3. ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบที่ชัดเจน บุคลากรขาดประสบการณ์ บุคลากรไม่เข้าใจงาน ทำงานไม่ต่อเนื่อง
4. ผู้ประเมินในสถานศึกษาขาดความรู้ด้านการประเมิน
5. ข้อมูลสารสนเทศไม่เป็นปัจจุบัน ข้อมูลมีการเก็บไม่เป็นปัจจุบัน ขาดความต่อเนื่องของข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลไม่เป็นระบบและ ไม่ครบถ้วน
6. ขาดการสนับสนุนด้านเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินการ
7. ความเข้าใจในความหมายตัวบ่งชี้ไม่ดีพอ
8. ทำไม่ถูก คือไปทำเอกสาร ทำแฟ้ม ทำโครงการขึ้นมาใหม่ ซึ่งสิ่งที่สถานศึกษามีอยู่แล้วคือ
-ข้อมูลพื้นฐาน
-ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ข้อมูลวิชาการ ได้แก่แผนพัฒนาคุณภาพ แผนปฏิบัติการประจำปี การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
-ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียน ประวัติผู้เรียน การประเมินผู้เรียน การตรวจสอบงาน กิจกรรมผู้เรียน
-ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างผู้เรียน
-ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร

(วิทยา ใจวิถี)